New Counseling Service

Counselors for Life

 

   โปรแกรมการช่วยเหลือพนักงาน (EAP) ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน, สมาชิกในครอบครัวของพนักงานและนายจ้าง ในการหาทางแก้ปัญหาสำหรับการทำงานและปัญหาส่วนตัว รวมไปถึง การบริการที่อีเอพี EAP ให้ความช่วยเหลือสำหรับความกังวลในการดำเนินชีวิต, ชีวิตสมรสและครอบครัว, คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านกฎหมาย, การดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ, การเสพติดต่างๆ และ ความกังวลด้านอารมณ์

นอกจากนี้แล้ว EAP ยังอาจแก้ไขปัญหาด้านความรุนแรงในที่ทำงาน, การช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหา, การล่วงละเมิดทางเพศและกิจกรรมที่ส่งผลให้มีอัตราการลาและขาดงานหรือการเปลี่ยนงานของพนักงาน, ผลผลิตลดลงและปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จยอดผลิตและทางด้านการเงินของนายจ้าง หรือความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรและที่มีต่อผู้บริหาร

 
Connect with us

กรุณาติดต่อเราได้ทาง:


61/1 ซอยอินทามระ 3       61/1 Soi 3 Inthamara

ถนนสุทธิสาร                    Suttisan Road

กรุงเทพฯ 10400              Bangkok 10400

โทรศัพท์                          02 279 8503